Algemene voorwaarden

Holthuizen Advocaten
Kloveniersburgwal 131A
1011 KD Amsterdam

+31(0)20 6538530
info@hhlaw.nl

 

 

Artikel 1
Holthuizen Advocaten B.V. (hierna Holthuizen c.s.) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen.

Artikel 2
Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door de besloten vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde advocaat zal worden uitgevoerd.

Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijk-heidsverzekeraars van de besloten vennootschap wordt uitbetaald. Indien de verzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Ook indien de besloten vennootschap een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Iedere vordering van de cliënt jegens Holthuizen c.s. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4
Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is de vennootschap gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij de vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. De vennootschap zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van procureurs en deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van de vennootschap voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de vennootschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door de vennootschap ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door de vennootschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6
Naast de Vennootschap zijn ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor de Vennootschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in de aanhef van deze algemene voorwaarden genoemde besloten vennootschappen.
 

Artikel 7
Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten aan een cliënt.

Artikel 8
Facturen van Holthuizen c.s. dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door Holthuizen c.s. aangegeven wijze. Indien een ander dan de cliënt, betaling voor de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden toezegt, blijft de cliënt volledig voor betaling van de declaratie verantwoordelijk. Holthuizen c.s. is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die Holthuizen c.s. ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Stichting Beheer derdengelden van Holthuizen c.s. of andere derden. De cliënt machtigt hierbij Holthuizen c.s. en de genoemde Stichting of andere derden aan deze verrekening mede te werken. Holthuizen c.s. is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 9
In geval van buitengerechtelijke incasso van geldvorderingen hanteert Holthuizen c.s. het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij dit tarief is het te berekenen percentage afhankelijk van de hoogte van de vordering, te weten:

over de eerste € 2.950,00    15%
over het meerdere tot € 5.900,00    10%
over het meerdere tot € 14.748,00         8%
over het meerdere tot € 58.990,00         5%
over het meerdere boven € 58.990,00       3%

Gerechtelijke werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief & verschotten en bureaukosten. Indien de incassoactiviteiten op verzoek van de opdrachtgever worden gestaakt danwel betaling van de ter incasso gegeven vordering op andere wijze wordt verkregen (bijv. door retournering of creditering) heeft Holthuizen c.s. het recht om incassoprovisie in rekening te brengen over het totaalbedrag der vordering.

Artikel 10
De rechtsverhouding tussen de cliënt en de Vennootschap is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de Vennootschap en een cliënt kennis te nemen.