Privacy policy

Holthuizen Advocaten
Overschiestraat 55
1062 HN Amsterdam

+31(0)20 6538530
info@hhlaw.nl

 

 

Privacy Statement
In deze privacy statement laat Holthuizen Advocaten c.s. (hierna te noemen Holthuizen), zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy. 
Holthuizen heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens. Holthuizen is te allen tijde verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van haar opdrachtgevers. Wij vinden het belangrijk om op een transparante manier aan te geven hoe wij de persoonsgegevens beveiligen. 
 
De grondslag van deze privacy Impact assessment is de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) en de uitvoeringswet.  In deze pia wordt ook verwezen naar de AVG. 

1. Definities.  (Artikel 4, AVG):

1.1. Betrokkene: 
De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
1.2 Verwerker: 
De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
1.3 Persoonsgegevens: 
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;  
1.4 Verwerkingsverantwoordelijke:
Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.5 Verwerking: 
bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;  
 
2. Verantwoordelijke 

Holthuizen is gezamenlijk met haar opdrachtgevers de verantwoordelijke voor de verwerkingen die door of namens Holthuizen worden uitgevoerd.
 
3. Doeleinden (Artikel 5, AVG) en Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

Holthuizen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
o    Gerechtvaardigd belang 
o    Het incasseren van gelden van derde.
o    Gerechtelijke procedures.

Holthuizen verwerkt de persoonsgegevens – cliënten en debiteuren - uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden. Zij kan zonder deze gegevens het verwerkingsdoeleinde niet nastreven, waarmee zij proportioneel handelt, daarnaast zijn er geen minder ingrijpende manieren om het doel te bereiken. Holthuizen kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Holthuizen verwerkersovereenkomsten gesloten. 
 
4. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) 
Holthuizen informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Holthuizen geven, kunnen zij op de hoogte worden gesteld van de manier waarop Holthuizen met persoonsgegevens om zal gaan.
 
5. Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) 
Betrokkene hebben de volgende rechten: 
o    Inzagerecht
o    Recht op rectificatie
o    Recht op vergetelheid
o    Recht op beperking van de verwerking
o    Recht op overdraagbaarheid van gegevens
o    Recht op bezwaar
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. De betrokkene dient dit verzoek per e-mail in te dienen dan wel schriftelijk. Holthuizen  heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Holthuizen laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Holthuizen, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Holthuizen is gerechtigd om aanvullende informatie op te vragen. 
  
6. Plichten van Holthuizen 

6.1 Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) 
Holthuizen is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan Holthuizen de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.
 
6.2 Beveiliging van de verwerkingen (artikel 32, AVG) 
De internapagina van Holthuizen is voorzien van een SSL. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor gaat Holthuizen  uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Met een SSL verbinding zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden. Holthuizen heeft daarnaast bij haar IT-partner een abonnement afgenomen om te zorgen dat er altijd security updates en patches doorgevoerd kunnen worden. Hierdoor zorgen we ervoor dat er geen onnodige kwetsbaarheden beschikbaar blijven voor kwaadwillige.

 6.3 Datalekken (Artikel 33,34, AVG) 
We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van de persoonsgegevens. Wat inhoudt dat deze in handen van een derde is gevallen terwijl degen geen toegang tot deze gegevens mocht hebben.  Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Holthuizen dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de autoriteit persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Holthuizen dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

7. Bewaartermijnen
Holthuizen hanteert een bewaartermijn van 7 jaar na afsluiting van een dossier en 20 jaar indien er een gerechtelijke procedure aanhangig is geweest. 
  
 


10. Wijziging van het Privacy statement
Indien Holthuizen enige wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement zal zij dit kenbaar maken. 
11. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice
die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 
De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met
inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IPadres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in
Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat
geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van
deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze
en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

12. Google AdWords Remarketing
Wij maken voor onze website gebruik van zgn. ReTargetingtechnologieën.
Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclameuitingen aan te bieden.
Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerde
Reclameuitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclameuitingen
die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclameuitingen
op pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookietechnologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Je kunt je hiervoor uitschrijven door deze link te gebruiken:
http://www.google.com/privacy_ads.html 

 
13. Vragen, opmerkingen of klachten 
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy impact statement. zijn beantwoord of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Holthuizen Incasso advocaten Postbus 75955, 1070 AZ Amsterdam of naar het emailadres: info@hhlaw.nl. Onder vermelding van privacy impact statement.